x

„ШИЛЕР“ ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-1599-C01 по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Статия