x

Общи условия


 1. Вземане на участие в езиков курс

  Участие в езиков курс за по-високо ниво от А1 става след успешно полагане на финален тест за предходното ниво от курсисти на центъра или на входен тест за нови курсисти.
  За полагането на финален или входен тест курсистът не дължи такса.
 2.  Записване за езиков курс

  - Информация за графика на езиковите курсове, системата на обучение и хорариума часове може да получите от интернет страницата на Школата и на посочените контактни телефони;
  - Записването за езиков курс става по телефона или на място в администрацията на центъра до изчерпване на свободните места;
  - Място в избран езиков курс се пази без предплатен аванс капаро не по-късно от 14 работни дни преди старта на курса;
  - Заплащането на таксата за участие в курс може да бъде на две части: аванс капаро в размер на 150 лв. и доплащане;
  - Заплащането става по банков път или на място в администрацията на офиса в работно време;
 3. Таксата за участие в курса включва:

  - Таксата на курса, която се публикува в страницата на центъра;
  - Учебните часове предвидени за всяко от езиковите нива, публикувани на страницата на центъра;
  - Допълнителни учебни материали, които се раздават по време на курса, когато са предвидени такива по учебен план;
  - Проверка и оценка на текущи тестове, домашни работи и др.;
  - Текуща проверка на знанията;
  - Финален изпит;
  - Издаване на сертификат за успешно завършване на съответното ниво при успешно взет финален изпит или бележка за участие в съответното ниво при неуспешен изпит или неявяване.
 4. Таксата за участие в курса не включва:

  - Таксата за участие в курса не включва учебни материали (учебник, тетрадка, диск). Те се заплащат допълнително от курсиста.
 5. Отстъпки

  - Актуални отстъпки и промоции се публикуват в старницата на центъра.

Специфика на групово обучение

 1. - Провеждането на курса протича по предварително определен график – дни и часове;
  - Датите на учебните дни, на ваканции и празници се уточняват преди започване на курса. Всеки курсист може да се запознае с конкретните дати при записване;
  - Минималния брой курсисти за сформиране на група с намален хорариум часове е 5 човека;
  - Минималния брой курсисти за сформиране на група с пълнен хорариум часове е 8 човека;
  - Промяна в графика на курса е възможна само при съгласие на всички курсисти;
  - Промяна в графика по уважителни причини от преподавателя е допустима при здравословни причини. При промяна в графика поради други причини, администрацията на центъра осигурява заместник за провеждане на занятията;
  - При промяна на графика или отпадане на занятия курсистът ще получи sms уведомление поне 2 часа преди занятието;
  - Пропуснато занятие или част от него по вина на курсиста не се компенсира. При желание за наваксване на пропуснат материал от страна на курсиста Езиков център "Шилер" може да организира допълнителни занимания с преподавателя на преференциални цени;
  - Съгласявайки се с групова форма на обучение, курсистът приема ангажимент за поведение на колегиалност и толерантност спрямо преподавателя и другите курсисти в групата;
  - Провеждане на лични разговори по време на курса в залата за обучение не се допуска;
  - Със записването си в курса и плащанато на аванс капарото, се приемат Общите условия, както и обявените конкретни дати за провеждане на курса, както и тяхното спазване;
  - Езиков център "Шилер" си запазва правото да прави промени в графика и местоположението на учебните занятия.
 2. Включване в група след началото на курса

  - Включване на курсист в започнал курс е възможно в рамките на свободните места, но не по-късно от 3 занятия след старта му;
  - Пропуснатите часове не се приспадат от цената на курса. Курсистът може да направи при нужда наваксване на пропуснатия материал в рамките на 3 учебни часа без заплащане на допълнителна такса.
 3. Отказ от участие в курс от страна на курсиста

  - При отказ от участие в курс, заплатеното капаро в размер на 150 лв. НЕ се възстановява;
  - Курсистът може да заяви отказ от участие в курса, като при отказ след изтичането на 5 работни дни от старта му, Школата задържа цялата сума.
  - При желание от страна на клиента за прехвърляне в друга група след старта на текущата, в която е записан, заплатената до момента сума НЕ се възстановява.
 4. Прекратяване на обучението от страна на Езиков център "Шилер"

  Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Езиков център "Шилер" в следните случаи:
  - Нарушаване на дисциплината от страна на курсиста - Езиков център "Шилер" има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на провеждането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса;
  - При неплащане на такса за курса – Езиков център "Шилер" има право да прекрати обучението на курсист, който е избрал да заплаща обучението си на части и забавя или не плаща таксата си в уговорения срок;
  - При забавяне или неплащане на първа или непълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение;
  - Езиков център "Шилер" си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчен брой курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива или възстановяване на цялата такса за обучението                                                                                                                                                                                                           - При некоректно отношение от страна на курсиста, агресивно поведение спрямо Администрацията на центъра, преподавателите и/или съкурсистите
 5. Финален тест и сертификати

  - Сертификат за преминат курс получава всеки курсист, чиито резултати покриват установените от центъра норми, всички останали получават удостоверение за участие в курса;
  - В края на всяко ниво е предвиден финален тест върху материала от съответното ниво;
  - Преподавателят е длъжен да информира курсистите относно вида на компонентите, които съдържа теста и системата за оценяване на резултатите;
  - За успешно положен тест се счита такъв с най-малко 60% верни отговори;
  - Финалният тест е безплатен, когато се полага от цялата група на определената в програмата дата;
  - При неуспешно положен финален тест, вески курсист има право да се яви на една поправка.
  - Поправителните изпити се полагат в делнични дни, съобразено с работното време на администрацията на Езиков център „Шилер".
  При желание на клиента за провеждане на поправителен изпит извън работното време на администрацията, то той следва да заплати административна такса в размер на 20 лв.
 6. Индивидуално и полуиндивидуално обучение

  - Индивидуалното обучение се провежда в удобно за курсиста и преподавателя време;
  - Индивидуалното обучение, което е на пакети, може да се заплаща накуп или на части с предплащане на определен брой занятия, но не по-малко от 10 уч.ч.;
  - Курсистът има право на отлагане на урока, ако това се случва поне 1,5 часа преди часа на провеждането му;
  - При отменен в час след това време или при неявяване на курсиста, урокът се счита за проведен и следва да бъде таксуван;
  - Курсистът има право сам да избере системата на обучение при индивидуалните уроци спрямо неговите нужди;
  - При полуиндивидуално обучение учебния час се счита за взет при присъствие дори и на един от курсистите;
  - При прекъсване на индивидуалното обучение за период по-дълъг от шест месеца, то пакетът се счита за приключен и платените по него суми не се възстановяват.
 7. Конфиденциалност и защита на личните данни

  - Езиков център "Шилер" е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. За предоставяне на обучителни услуги, центърът може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста. При записване на курс, курсистът предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
  - Езиков център "Шилер" има право да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.
  - Настоящите Общи условия са публични и за удобство на курсистите са публикувани в уеб страницата на Езиков център "Шилер". Общите условия могат да бъдат променяни като уведомяването на курсистите за промяната става чрез публикуването им в уеб страницата на Езиков център "Шилер".

 

Последно направени промени в Общите условия на Езиков център "Шилер" 31.03.2022