x

Поверителност и защита на личните данни


ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Декларация за защита на личните данни

Защитата на личните Ви данни е важна за нас. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR и Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

Информация за нас

„Шилер" EООД , е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 203585397 , със седалище и адрес на управление: гр. София, 1233, ул. „Козлодуй" № 74, Тел: 0988 769 359; e-mail: office@schiller.bg

Нашият основен стремеж, при работа с лични данни

Езиков център Шилер обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас и на Вашето домакинство по-добри, по-качествени и по-разнообразни услуги. Ние непрекъснато се стремим да подобрим обслужването си и техническите параметри на мрежата ни. С оглед тази цел, сме изградили и мрежа от стратегически търговски партньорства, с която се стремим да задоволим в максимална степен всички Ваши потребности при използването на нашите услуги.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо използваме личните Ви данни?

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме услугите, които сте заявили и които използвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

- установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;

- управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, изпълнение на договори за услуги;

- изготвяна на предложение за сключване на договор;

- изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;

- за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;

- осигуряване на техническото обслужване на мрежата ни, с оглед предоставяне на качествени услуги, съгласно договореното;

- всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;

- изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън офисите на школата, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекти на договор; обслужване на отказ от сделка;

- уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;

- изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти;

- анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас;

- установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

- оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви;

- данните от вашите сметки/фактури се обработват от нас за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им, с цел изготвяне на общ поглед върху нашите услуги;

- проучваме и анализираме клиентско потребление на нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбиране за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти;

- извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

За изпълнение на нормативни задължения

Езиков център Шилер обработва идентификационните Ви данни, данни за местоположението и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

- изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън офиса на Школата, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

- предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

- изготвяме подходящи за вас предложения за услуги на Езиков център Шилер, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични данни;

Основни лични данни включват имена, пол и възрастова група, адрес (постоянен адрес).

- Мрежови данни: данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения; Включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и дата, час, продължителност и вид на комуникацията и др.

- Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

- Данни за потребление – обобщени данни за потребление на услугите, предоставяни от Езиков център Шилер, включващи вид услуга, общ брой и продължителност на ползване.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Езиков център Шилер. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Езиков център Шилер няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Ние имаме голямо портфолио от предлагани услуги. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички услуги, които ползвате.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате офисите, сайта ни или просто данните ни за контакт.

С оглед наш легитимен интерес

Ние използваме данните Ви за идентификация (с изключение на ЕГН), за да извършим основен анализ на данните Ви с цел да пригодим предлаганите от нас услуги към индивидуалните Ви потребности и да Ви предложим нови услуги, които да ги задоволяват.

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Вашите трафични данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Какви данни обработваме:

 • данни за идентификация: трите имена, телефонен номер
 • трафични данни (мрежови данни): данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги, за таксуване; данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи за определяне географското местоположение на крайното електронно съобщително устройство;
 • други данни: информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително: електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • друга обратна връзка, която получаваме от вас: лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер), пол, възрастова група;
 • видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността в офисите на Езиков център Шилер;
 • предпочитания за услугите, които ви предоставяме:
 • информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към Езиков център Шилер;
 • друга информация като:
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от Езиков център Шилер за идентификация на потребители; данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството и мобилни приложения;
 • информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
 • демографски данни, информация за домакинството, когато се съгласявате да участвате в наши проучвания, тегления на награди или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните услуги;
 • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с Езиков център Шилер и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет); данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от Езиков център Шилер, включително и чрез социалните мрежи.

Когато обработваме основните Ви лични данни и трафичните Ви данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за услуга.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите услуги, за адаптиране на услугите ни към Вашите нужди по най-добрия възможен начин или за изчисляване. Този процес се нарича профилиране.

Бисквитки

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение. С последния имаме договор за обработка на лични данни.

Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез официалните инструменти, предлагани от Google (Google AdWords и Google Analytics ) и Facebook (Facebook Adds и Facebook Pixel). За да извършваме това си партнираме с българска компания, специализирана в тази дейност: "Меджик Криейтив" ЕООД, адрес София, ул. "Козлодуй" 74

Събраните данни не се прехвърлят в трети страни.

Бюлетин

Можете да се абонирате за нашия бюлетин, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.

Можете да се откажете от абонамента си за нашия бюлетин по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: office@schiller.bg. Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия бюлетин.

Допълнително: всеки бюлетин, който получавате на електронната си поща има линк, с който може веднага да се откажете от получаването на бъдеща рекламна и информативна кореспонденция от нас.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за неограничен период на нашия сървър в ICN.bg, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес и Вашия телефон и имейл адрес.

Ние не съхраняваме номера на дебитни или кредитни карти.

Как защитаваме Вашите лични данни

Нашият сайт използва криптографски протокол за връзка клиент-сървър, използван за пренасяне на информация в интернет SSL (Secure Sockets Layer).

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

- пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;

- лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства;

- органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

- банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;

- охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с обработване на видеозаписите от обекти на Езиков център Шилер и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите;

- лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

- компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

Вие имате право да поискате:

- информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

- съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

- да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

- да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

- възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

- възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването*:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

- оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни*:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

- обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично.

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от Вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на Вашите данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове и мобилни приложения. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Свържете се с нас по един от следните начини:

Шилер ЕООД, телефони: +359 988 769 359 , email: office@schiller.bg.